Tillämpliga bestämmelser Miljöbalken

Tillämpliga bestämmelser Miljöbalken

Inom vissa områden är det kunden som har ansvaret att sköta miljön på rätt sätt. Här har vi gjort utdrag på några av de relevanta bestämmelserna i miljöbalken.

 

Tillämpliga bestämmelser Miljöbalken

 

Av 2 kap. 1 § miljöbalken (1998:808) framgår att en verksamhetsutövare ska kunna visa att verksamheten följer de förpliktelser som följer av andra kapitlets allmänna hänsynsregler.

 

Av 2 kap. 2 och 3 §§ miljöbalken framgår att den som bedriver verksamhet, dels är skyldig att skaffa sig den kunskap som krävs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön och dels vidta de skyddsåtgärder och försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför olägenhet för människors hälsa eller miljön.

 

Av 2 kap. 7 § miljöbalken framgår att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 2-5 §§ gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning skall särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.

 

Av 9 kap 3 § miljöbalken följer att med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

 

Av 9 kap. 9 § första stycket miljöbalken framgår att lokaler för allmänna ändamål skall brukas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. Vidare framgår av andra stycket att ägare eller nyttjanderättshavare till berörd egendom ska vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa.

 

Enligt 26 kap. 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.

 

Enligt 26 kap. 21 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om i denna balk eller i föreskrifter som meddelats med stod av balken, att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen.

 

Enligt 26 kap 19 § första stycket miljöbalken ska den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljon fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar.

 

Av 26 kap. 22 § följer att den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön eller den som annars är skyldig att avhjälpa en olägenhet från sådan verksamhet är skyldig att utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen.

 

Ytterligare bestämmelser om verksamhetsutövares skyldigheter att bedriva egenkontroll finns i förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll (1998:901) (egenkontrollförordningen). Av 4-7 §§ egenkontrollförordningen framgår att verksamhetsutövaren skall ha rutiner för att fortlöpande kontrollera att utrustning m.m. för drift och kontroll hålls i gott skick, för att förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön, att riskerna för verksamheten från hälso- och miljösynpunkt fortlöpande och systematiskt ska undersöka och bedömas samt att resultatet av undersökningar och bedömningar skall dokumenteras.

 

Påföljder

Den som av uppsåt eller oaktsamhet bryter mot miljöbalken kan dömas till böter eller fängelse. För den som bedriver näringsverksamhet kan också en miljösanktionsavgift tas ut om föreskrifter åsidosätts, till exempel att något startats utan att ha behövligt tillstånd skaffats.

 

Samhällets tillsyn över att reglerna följs ligger på kommunens byggnadsnämnd. Nämnden tolkar reglerna och övervakar att de efterlevs. Byggnadsnämnden har också ett informationsansvar och det är dit man ska vända sig i enskilda ärenden. Byggnadsnämnden har möjlighet att göra ingripanden när så behövs.

Regler om ingripande och påföljder finns i:

  • PBL 11 kap. PBL 8 kap (2010:900)
  • PBF 5 kap (2011:338)
  • Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna råd) (BFS 2011:6) BBR
  • Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 2011:6) om funktionskontroll av ventilationssystem och verifiering av sakkunniga funktionskontrollanter, OVK
  • Boverkets allmänna råd (2012:7) om funktionskontroll av ventilationssystem, OVKAR
  • Boverkets regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK 2012
  • Miljöbalken (1998:808), MB
  • Arbetsmiljölagen (1977:1160) AML