Vattenskador

Vattenskador

Vatten- och värmerör har begränsad livslängd. Rörets orientering, val av material, användningsområde, vattenkvalitet, med mera är alla faktorer som gör att livslängden kan variera stort.

Korrosion och beläggningar är dessvärre ingen ovanlig syn i vattenrör. Påföljder såsom missfärgat vatten och minskade flöden är dock problem som oftast går att leva med. Värre blir det då rören är så pass angripna att läckage uppstår. Även det minsta hål kan i ett trycksatt system orsaka läckor med omfattande vattenskador som följd.

Kostnaden för vattenskador uppgår till tio miljarder kronor per år enligt en uppskattning av Vattenskadecentrum. Vattenskadeundersökningen (länk), ett samarbete mellan ett flertal större försäkringsbolag, bygg och VVS företag visar att rör är den detalj som står för den överlägset största skadeandelen (66 %) i ett vattensystem. Utrustning och tätskikt står för ca 17 % vardera.

Av rören så orsakade vatten och värmesystem 75 % av skadorna (kallvattensystem står för hela 48 %) och avlopp orsakade 25 %.

Det är alltså en god idé att ha koll på sitt tappvattensystem!

Cirkulationen är ofta en källa till vattenskador. Där är materialet i rören ofta extra tunt och hastigheten på vattnet högre än i stamledningen. Det gör att returledningen på VVCn ofta är en källa till läckage. Ett sätt att få bort riskerna är att använda SMART VVC som skapar ny cirkulation inuti stamledningen. Inga fler risker med tunna rör!

Kontakta oss för mer information om Smart VVC