Relining av vatten och värmerör

Relining av vatten och värmerör

Det traditionella sättet att renovera en fastighets rörsystem har varit att helt byta ut alla rör genom ett så kallat stambyte. Ett stambyte är ofta ett omfattande arbete där alla rör måste friläggas för att kunna bytas ut. Detta innebär ofta bilning och kraftiga rivningsinsatser. Det händer att boende helt måste evakueras medan arbetet pågår. Kostnaden och besväret ett stambyte innebär kan undvikas genom att man istället renoverar rören med Relining, genom PermaProtect-metoden.

För metodbeskrivning klicka här!

 

Typiska problem som relining löser:

 • Vattenskador: Med PermaProtectmetoden minimeras risken för vattenläckor. Systemet blir rengjort och skyddat från fler korrosionsskador.
 • Kostsamt och krångligt stambyte: Genom att de existerande rören i en byggnad används så minimeras mängden rivning som krävs. Kostnaden för en relining kan vara så liten som 1/10 av kostnaden för ett traditionellt stambyte och tidsåtgången likaså.
 • Dåliga flöden: I ett gammalt vattensystem kan flödet i rören ha minskat kraftigt då sediment och mineraliseringar sätter igen rören. Med PermaProtectmetoden görs rören helt metallrena och täcks med en kiselplast som förhindrar framtida flödesproblem.
 • Dålig vattenkvalitet: I ett gammalt rörsystem så kan man ibland ha biologisk påväxt eller mineraltillväxt. Dessa kan ha inverkan på vattnets smak och lukt. PermaProtectmetoden återställer rören till ursprunglig funktion och vattenkvalitet.

 

Fördelar

Relining handlar om att renovera existerande rör istället för att byta ut dem. Att renovera rören gör att man generellt:

 • Får en mycket lägre kostnad: Upp till 10x billigare än ett traditionellt stambyte
 • Får en klart mindre störning för boende: En stam renoveras typiskt på 48 timmar, boende behöver således inte flytta ut eller duscha i baracker osv
 • Slipper göra om existerande renoveringar av badrum och kök

 

Om relining av vatten och värmerör

Relining av avloppstammar har förekommit i många år medan relining av trycksatta system med mindre dimensioner (vatten- och värmerör) är däremot nyare. 

PermaProtectmetoden, som är utvecklad för vatten och värmerör är applicerbar på rör av koppar, järn och galv med en diameter på 6–100 millimeter. 

Det nya röret som bildas inuti det gamla är väldigt tunt (0,3–1 millimeter) och fritt från framtida biologisk och mineralbetingad påväxt vilket kommer att förbättra flödet i systemet. Över 500 000 fastigheters vattenstammar har relinats med liknande metoder runt om i världen.

Standardmetoden för att renovera vattenstammar har tidigare använt Epoxi som är ett plastmaterial som ofta är baserat på Bisfenol A. PermaProtectmetoden utnyttjar ett nytt material som istället baseras på Kisel och som är helt bisfenolfritt.

Klicka här för att kontakta oss för mer information om PermaProtect och relining!

 

 

Hur går en entreprenad till?

Efter att en kontakt tagits med HWQ så görs först en generell genomgång av dina behov som kund tillsammans med vår Kundansvarige. Efter den första kontakten får du som kund lämna in ritningar och vi bokar gemensamt en tid för en genomgång av de fastigheter som ska relinas. Genomgången sker på plats ute i fastigheten. När antal stammar, avstick och rörens kondition fastställts görs en handlingsplan och en tidsplan. Som kund får du också bestämma om det är andra jobb som skall utföras i samband med entreprenaden, såsom asbestsanering, utbyte av ventiler, kranar, mm. Efter detta lämnar HWQ en offert.

Den metod som används vid renoveringen har sedan ett antal delprocesser:

Metodbeskrivning

1. Staminspektion

Rörsystemet kartläggs och filmas invändigt med fiberoptikkamera. Rörens kondition avgör om någon åtgärd bör vidtas och om relining är det bästa alternativet.

2. Förberedande arbeten

Vatten bryts på bottenplan och alla ventiler kopplas ifrån. Det kopplas tryckluftsslangar på alla avstick samt en vakuumenhet på bottenplanet. Varm, avfuktad tryckluft torkar ur rören invändigt. Korrosion och beläggningar blir porösa. Vakuumenheten har ett filter som fångar upp eventuella lösgjorda partiklar.

3. Rengöring

Rören blästras invändigt. Blästermedel och tryck anpassas till material och kondition på rören. Vakuumenheten suger med samma tryck som blästermaterial sprutas in med och på så sätt undviks övertryck i systemet. Processen kontrolleras kontinuerligt med fiberoptikkamera. Blästringen utförs tills det att rören är helt metallrena (vilket kontrolleras med fiberoptikkamera).

4. Beläggning

När rören är torra och rena är de färdiga att beläggas. Det kiselbaserade reliningmaterialet förs in i rören med hjälp av tryckluft. Efter beläggningen härdar kiselmaterialet automatiskt.

5. Kvalitetsinspektion

Hela processen kontrolleras och dokumenteras med en fiberoptikkamera. 

Bland dokumentationen som lämnas ingår:   

 • Filmer och stillbilder på rörens insida
 • Checklistor på allt utfört arbete och alla kontroller
 • Teknisk dokumentation på alla ingående produkter
 • Resultat av vattenprov tagna efter relining om önskas

 

Kontakta oss för mer information eller för att boka en genomgång av dina behov!