Relining av fjärrvärme och industriella rör

Relining av fjärrvärme och industriella rör

De rör som förnyas med relining utanför fastigheter är ofta grövre VA-ledningar i kommunala nät, även om relining av t ex vägtrummor och serviceledningar också förekommer. Precis som för fastigheter kräver en traditionell ersättning av rörsystemen stora insatser med grävning och bortforsling av material. Detta är väldigt opraktiskt och störande för trafik, och boende. Det finns en mängd olika metoder för rörförnyelse i mark och gata, men för en viss kategori av rör har det helt saknats. Det gäller rör som transporterar vatten vid höga tryck och höga temperaturer. Detta har hittills inte varit möjligt med traditionella material.

HWQ Groups dotterbolag PPR har utvecklat en lösning för relining av trycksatta vattenrör vid höga temperaturer som baseras på helt nya material och som på så sätt öppnar upp för schaktfri förnyelse även av fjärrvärmenät och andra liknande applikationer.

Läs mer här (PPR)